Algemene voorwaarden Maaltijdservice.nl

Artikel 1 - Definities

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Maaltijdservice.nl.
 2. Dag: kalenderdag.
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen een bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in deze voorwaarden tevens genoemd: Maaltijdservice.nl.
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Maaltijdservice.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Maaltijdservice.nl B.V

Telefoonnummer:
0413-432023 (bereikbaar op werkdagen van 9.30-13.00 uur)
E-mailadres:
klantenservice@maaltijdservice.nl
Adres
Hoogstraat 5
5462 CW Veghel
KvK-nummer:
66118069
BTW-identificatienr:
NL 856401924B01
IBAN nummer:
NL85RABO0367722615

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Maaltijdservice.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Maaltijdservice.nl en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Maaltijdservice.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

Artikel 5 - Bestelling en minimumafname

 1. Bestel-, leverings- en rekeneenheid is een doos. Inhoud van een doos is afhankelijk van de minimum afname zoals hieronder bij lid 2 van dit artikel.
 2. De minimum afname per levering zijn 4 hoofdgerechten, met uitzondering van vooraf samengestelde boxen. Boven deze minimumafname is het mogelijk alle gewenste hoeveelheden maaltijden en aanvullende artikelen te bestellen.

Artikel 6 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De voorwaarden stellen ook dat wij uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door te klikken op de hiervoor bestemde link welke is opgenomen onderaan een e-mail die is bestemd voor marketingdoeleinden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Maaltijdservice.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Maaltijdservice.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Maaltijdservice.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Bij elektronische betaling zal Maaltijdservice.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Maaltijdservice.nl is bevoegd zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Maaltijdservice.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Voor een correcte afwikkeling van de bestelling van de consument is het noodzakelijk dat Maaltijdservice.nl persoonlijke gegevens van de consument opslaat en gebruikt. Maaltijdservice.nl zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie zie onze Gebruikersvoorwaarden en Privacybeleid.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

De door Maaltijdservice.nl aangeboden producten waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door hun aard niet worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de consument uitdrukkelijk uitgesloten door Maaltijdservice.nl.

Artikel 8 - De prijs

De door Maaltijdservice.nl in rekening gebrachte prijs is inclusief BTW en is gelijk aan de prijs van het betreffende product zoals vermeld op de geldende prijslijst op de website. Er wordt een bedrag per levering zoals vermeld op de website apart in rekening gebracht voor transportkosten. Maaltijdservice is bevoegd de prijs volgens de geldende prijslijst op het moment van aflevering te wijzigen als gevolg van wijziging van het BTW-tarief.

Artikel 9 - Transport en levering

 1. De levering van de bestelde producten geschiedt op een vooraf aan de consument aangekondigde vaste dag van levering binnen Nederland (m.u.v. de Waddeneilanden). De vaste dag van levering wordt door de klantenservice van Maaltijdservice.nl aan de consument medegedeeld. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument bij de bestelling aan Maaltijdservice.nl kenbaar heeft gemaakt.
 2. Het transport van de producten geschiedt door Maaltijdservice.nl ingeschakelde derden. Onvoorziene omstandigheden, bedrijfsstoringen, grondstoftekorten of andere verhinderingen niet door eigen schuld ontstaan of de gevolgen daarvan kunnen de leveringstermijn dientengevolge verlengen.
 3. Indien de leveringstermijn met meer dan 5 werkdagen wordt overschreden en de producten dan nog niet bij de consument zijn afgeleverd kunnen Maaltijdservice.nl en de consument de overeenkomst eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwen, zonder gehouden te zijn tot betaling van vergoeding van enige schade. In geval van ontbinding als hier bedoeld zal Maaltijdservice.nl het bedrag dat de consument betaald heeft op diens verzoek zo spoedig mogelijk terugbetalen.
 4. Bij levering van de producten heeft de consument te zorgen voor ontvangst van de producten en voor koelopslag. De producten worden beschouwd in goede staat te zijn geleverd. Vermiste hoeveelheden of beschadigingen moeten op de kopie van de afleveringsbon aangegeven worden en door de chauffeur ondertekend zijn.

Artikel 10 - Betaling

Voor zover ter zake van de betaling niet uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen, geldt dat betaling uitsluitend mogelijk is via de webshop middels Ideal.

Artikel 11 - Klachtenregeling

Aantoonbare klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen per omgaande, maar in ieder geval binnen uiterlijk 24 uur na levering, volledig en duidelijk omschreven aan Maaltijdservice.nl te worden gemeld op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht. Voor niet direct aantoonbare klachten geldt eenzelfde meldingsplicht, met dien verstande dat melding binnen 24 uur na het constateren van gebreken dient te geschieden op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht. In geen geval zal Maaltijdservice.nl terzake van erkende klachten en gebreken gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Door Maaltijdservice.nl wordt iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies uitgesloten, tenzij de consument opzet of grove nalatigheid door Maaltijdservice.nl of diens verantwoordelijke medewerker kan aantonen. Alle aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.
 2. Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren producten komt en blijft voor risico van de consument reeds vanaf het moment van aankomst van die zaken op de plaats van aflevering. Indien Maaltijdservice.nl producten ter aflevering aan de consument aanbiedt, maar de consument die zaken om niet aan Maaltijdservice.nl toe te rekenen redenen niet afneemt, komt en blijft schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van die zaken vanaf het moment van aanbieding eveneens voor risico van de consument.

Artikel 13 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen Maaltijdservice.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Maaltijdservice.nl en de consument worden uitsluitend gebracht voor de daartoe bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch.